Job Application

ตำแหน่งงานที่สมัคร*/
POSITION APPLIED FOR :
เงินเดือนที่ต้องการ / EXPECT SALARY :  บาท / BAHT
วันที่พร้อมเริ่มงาน* / START DATE : Click Here to Pick up the date
แนบไฟล์ประวัติ / ATTACH FILE :
 
 
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า * / TITLE : นาย / Mr. นางสาว / Miss นาง / Mrs.
ชื่อ - สกุล * /
NAME - LAST NAME :
วัน/เดือน/ปีเกิด * /
DATE OF BIRTH :
Click Here to Pick up the date อายุ / AGE *: ปี / YEAR
สถานที่เกิด / PLACE : กรุงเทพฯ / BANGKOK
  อื่นๆ โปรดระบุๆ / OTHER
สัญชาติ * / NATIONALITY :
ศาสนา * / RELIGION :
น้ำหนัก * / WEIGHT : กิโลกรัม /(kgs)
ส่วนสูง * / HEIGHT : ซม./ (cm)
ที่อยู่ปัจจุบัน * /
CONTACTED ADDRESS :
โทรศัพท์บ้าน * /
HOME PHONE :
โทรศัพท์มือถือ * /
MOBIE PHONE :
อีเมล์ * / E-MAIL :
ที่ทำงานปัจจุบัน /
OFFICE ADDRESS :
โทรศัพท์ที่ทำงาน /
OFFICE PHONE :
สถานภาพสมรส /
MARITAL STATUS :
โสด/SINGLE  สมรสจดทะเบียน/MARRIED
หย่าร้าง/DIVORCED หม้าย /WIDOWED
สถานภาพทางทหาร/
MILITARY SERVICE:
เรียนรักษาดินแดง/MILITARY STUDIED
  ได้รับการยกเว้น เพราะ/EXEMPTED,INDICATE REASON
ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน/
IN CASE OF EMERGENCY,PERSON CAN BE CONTACTED
เบอร์โทร/PHONE :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน/
IN CASE OF EMERGENCY,CONTACT ADDRESS :
 
 
ประวัติการศึกษา / EDUCATIONAL DATA
โปรดระบุประวัติการศึกษาของท่านโดยเริ่มจากการศึกษาล่าสุด / (RESPECTIVELY FROM PRESENT TO PAST)
 
ชื่อและที่อยู่ของสถาบัน /
INSTITUTE NAME :
 
วุฒิการศึกษา /
EDUCATIONAL LEVEL :
 
วิชาเอก /
MAJOR SUBJECT :
 
วิชาโท /
MINOR SUBJECT:
 
เริ่ม - สำเร็จ /
START-LAST DATE:
  Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
เกรดเฉลี่ย / G.P.A.:  
   
ชื่อและที่อยู่ของสถาบัน /
INSTITUTE NAME :
 
วุฒิการศึกษา /
EDUCATIONAL LEVEL :
 
วิชาเอก /
MAJOR SUBJECT :
 
วิชาโท /
MINOR SUBJECT:
 
เริ่ม - สำเร็จ /
START-LAST DATE:
  Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
เกรดเฉลี่ย / G.P.A.:  
   
ชื่อและที่อยู่ของสถาบัน /
INSTITUTE NAME :
 
วุฒิการศึกษา /
EDUCATIONAL LEVEL :
 
วิชาเอก /
MAJOR SUBJECT :
 
วิชาโท /
MINOR SUBJECT:
 
เริ่ม - สำเร็จ / START-LAST DATE:   Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
เกรดเฉลี่ย / G.P.A.:  
 
 
ประวัติการทำงาน / WORKING EXPERIENCES
บริษัท /
EMPLOYER'S NAME :
 
เริ่มต้นงานเมื่อ /
START DATE :
Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
ที่อยู่ของบริษัท /
EMPLOYER'S ADDRESS :
หมายเลขโทรศัพท์ /
PHONE NUMBER :
ตำแหน่งงานเริ่มแรก /
START POSITION :
ตำแหน่งงานก่อนลาออก /
LAST POSITION :
เงินเดือนเริ่มต้น /
START SALARY :
เงินเดือนสุดท้าย/
LAST SALARY
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ /
BRIEF JOB DEscriptION:
สาเหตุที่ลาออก /
REASON OF LEAVE:
   
บริษัท /
EMPLOYER'S NAME :
 
เริ่มต้นงานเมื่อ /
START DATE :
Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
ที่อยู่ของบริษัท /
EMPLOYER'S ADDRESS :
หมายเลขโทรศัพท์ /
PHONE NUMBER :
ตำแหน่งงานเริ่มแรก /
START POSITION :
ตำแหน่งงานก่อนลาออก /
LAST POSITION :
เงินเดือนเริ่มต้น /
START SALARY :
เงินเดือนสุดท้าย/
LAST SALARY
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ /
BRIEF JOB DEscriptION:
สาเหตุที่ลาออก/REASON OF LEAVE:
   
บริษัท / EMPLOYER'S NAME :  
เริ่มต้นงานเมื่อ / START DATE : Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
ที่อยู่ของบริษัท /
EMPLOYER'S ADDRESS :
หมายเลขโทรศัพท์ /
PHONE NUMBER :
ตำแหน่งงานเริ่มแรก /
START POSITION :
ตำแหน่งงานก่อนลาออก /
LAST POSITION :
เงินเดือนเริ่มต้น /
START SALARY :
เงินเดือนสุดท้าย/
LAST SALARY :
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ /
BRIEF JOB DEscriptION:
สาเหตุที่ลาออก/REASON OF LEAVE:
 
 
ประวัติการฝึกอบรม / TRAINING HISTORY
โปรดระบุรายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม และ/หรือการฝึกงานอื่นๆ ของท่าน
 
 
ความสามารถทางภาษา / PROFICIENCY IN LANGUAGES AND SPECIAL SKILL
ภาษา / LANGUAGES การพูด /
SPEAKING
การฟัง/ /
LISTENING
การอ่าน /
READING
การเขียน /
WRITING
อังกฤษ / ENGLISH
         
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ / COMPUTER ABILITY
โปรแกรม/PROGRAM ความสามารถ /
SKILL
โปรแกรม/PROGRAM ความสามารถ /
SKILL
 
MS word  
MS excel  
 
ทักษะการพิมพ์ดีด / TYPE SKILL
ภาษาที่พิมพ์ ความเร็ว
ภาษาไทย (Thai) คำ/นาที Word/ Minute
ภาษาอังกฤษ (Eng.) คำ/นาที Word/ Minute
 
ความสามารถอื่นๆ/
SPECIAL SKILL
 
การไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด/WILL YOU BE ABLE TO WORK IN OTHER PROVINCE
ประจำได้/Permanent ได้เป็นครั้งคราว/Temporary ไม่ได้ เพราะ/ Not indicate reason* กรุณากรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *
PLEASE FILL UP IN THE BLANK SPACE


What is Cloud Hosting?
การให้บริการด้วยเทคโนโลยีระบบ Cloud Computing ที่ดึงความสามารถของทรัพยากรจาก Server หลายๆ เครื่องมารวมเป็นระบบเดียว
โดยจะมีการแบ่งการทำงานของ Server กับพื้นที่การเก็บข้อมูลออกจากกัน หากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานหรือการประมวลผลของ Server เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ระบบจะยังคงสามารถทำงานได้ต่อไปจาก Server เครื่องอื่นๆ แทน จึงทำให้การใช้งาน Cloud Hosting มีความน่าเชื่อถือสูง มีความปลอดภัยในการใช้งาน


What is Cloud Server ?
Cloud Server เป็นการทำงานร่วมกันของ Server จำนวนมาก โดยแบ่งชั้นการประมวลผลออกจากชั้นเก็บข้อมูล ดังนั้น ด้วยระบบ Cloud Server ทำให้การทำงานของ Web หรือ Server เสมือนของผู้ใช้งานไม่ติดขัด แตกต่างจาก Web Hosting หรือ Server ธรรมดาทั่วไป ที่หากเกิดการติดขัดเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะทำให้การทำงานหยุดลงโดยไม่มีระบบทดแทน


What is different between Cloud Hosting and Web Hosting?
ความแตกต่างระหว่าง Cloud Hosting กับ Web Hosting อยู่ตรงที่ Cloud Hosting มีอิสระในการปรับขีดความสามารถ สมรรถนะ และขนาดทรัพยากรได้ตามภาระงาน เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในการขยายทรัพยากรสำหรับผู้ให้บริการ


VPS คืออะไร
บริการ VPS คืออะไร เว็บไซต์ไหนเหมาะกับ VPS หลายคนรู้จักบริการ Web Hosting ในรูปแบบของ Shared Hosting หรือ Dedicated server แต่คงมีหลายคนที่ยังไม่เคยรู้จักบริการ VPS หรือ Virtual Private Server ซึ่งเป็นบริการ Web Hosting อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน (เมื่อเทียบกับ Shared Hosting ทั่วๆ ไป) ทั้งยังมีราคาค่าบริการที่ไม่สูงเกินไปนักอีกด้วย


What is Domain Name?
Domain Name คือ ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชื่อที่ใช้ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีใครในโลกใช้เพราะถ้ามีคนใช้ชื่อใดแล้วเราจะไปจดชื่อซ้ำไม่ได้ ชื่อ Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกันเพราะ ระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด เช่น IC-MyHost.com และ ic-myhost.com ถือว่าเป็นชื่อเดียวกัน ในปัจจุบันได้มีการจดชื่อโดเมนถึงกว่า 30 ล้านชื่อทั่วโลก และชื่อโดเมนก็มักจะถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าของ Website ต่างๆ ด้วย


The good way of web hosting
Web Hosting is a service for space renting or website depositary on web server which includes hardware, soft ware and popleware. It helps you and your clients cut down the great number of expenses. You just search for a reliable web hosting provider, amiable talk. In addition, rent/depositary fee is reasonable.


How to choose web hosting - which package is better way for you?
The crux of the matter to choose a web hosting is 1) The firm that provides the service has to stabilize because the web hosting quarter, it is easy to be originated and easy to be died. Nowadays, several web hosting servicers have been originated and a number of clients have been being preys. It inflicts on the customers. At this stage, a number of web hosting servicers ...


What is web hosting?
Web hosting is a format of the service that allows the users bring up the webpage for online on internet. HSP is another name of webhost shorted form Hosting Service Provider. It is a business that uses the necessary technology to build up a website for the service. The objective of HSP is that the website can be seen on internet.