รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Support ประจำสาขาหาดใหญ่

  Qualifications:

  • Associate degree in computer information systems required; Bachelor's degree preferred.
  • 2+ years' experience in a helpdesk position, Windows support inclusive of Windows 7 or XP, Microsoft Office 2010 or Office 2007 and Windows server 2003-2008-2008 R2 support.
  • Through knowledge of TCP/IP, DNS, WAN, Firewalls and LAN based networking
  • Maintaining and adherence of change control policies.
  • Efficient with computer hardware components and all notebooks.
  • Excellent command of English both written and spoken.
  • Excellent communication skills.
  • Highly self-motivated.
  • Aged between 21-28 years.
  • Military service should be completed for male candidates.


  Job Description:

  • Information Technology helpdesk support for head and remote offices.
  • Installation, configuration and maintenance of common user operating environments.
  • Printer, email and in-person desktop support.
  • Create and maintain documentation of the infrastructure.
  • That can adapt to flexible working hours.

   

  หลักฐานการสมัคร
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript, ปริญญาบัตร)
  5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
  7. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
  8. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  9. ประวัติส่วนตัว (Resume)

  รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง การตลาด ประจำสาขาหาดใหญ่

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. อายุไม่เกิน 32 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2 ปี หรือที่เกี่ยวข้อง 4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
  6. ขยัน ซื่อสัตย์และมีวินัยในการทำงาน
  7. มีทักษะการติดต่อประสานงานดี
  8. มีความชำนาญด้านโปรแกรม Office โดยเฉพาะ Excel, Word, Power Point
  หากมีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Facebook , Twitter หรือ Photoshopจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หลักฐานการสมัคร
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript, ปริญญาบัตร)
  5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)   
  7. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  8. ประวัติส่วนตัว (Resume)