Job Application

ตำแหน่งงานที่สมัคร*/
POSITION APPLIED FOR :
เงินเดือนที่ต้องการ / EXPECT SALARY :  บาท / BAHT
วันที่พร้อมเริ่มงาน* / START DATE : Click Here to Pick up the date
แนบไฟล์ประวัติ / ATTACH FILE :
 
 
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า * / TITLE : นาย / Mr. นางสาว / Miss นาง / Mrs.
ชื่อ - สกุล * /
NAME - LAST NAME :
วัน/เดือน/ปีเกิด * /
DATE OF BIRTH :
Click Here to Pick up the date อายุ / AGE *: ปี / YEAR
สถานที่เกิด / PLACE : กรุงเทพฯ / BANGKOK
  อื่นๆ โปรดระบุๆ / OTHER
สัญชาติ * / NATIONALITY :
ศาสนา * / RELIGION :
น้ำหนัก * / WEIGHT : กิโลกรัม /(kgs)
ส่วนสูง * / HEIGHT : ซม./ (cm)
ที่อยู่ปัจจุบัน * /
CONTACTED ADDRESS :
โทรศัพท์บ้าน * /
HOME PHONE :
โทรศัพท์มือถือ * /
MOBIE PHONE :
อีเมล์ * / E-MAIL :
ที่ทำงานปัจจุบัน /
OFFICE ADDRESS :
โทรศัพท์ที่ทำงาน /
OFFICE PHONE :
สถานภาพสมรส /
MARITAL STATUS :
โสด/SINGLE  สมรสจดทะเบียน/MARRIED
หย่าร้าง/DIVORCED หม้าย /WIDOWED
สถานภาพทางทหาร/
MILITARY SERVICE:
เรียนรักษาดินแดง/MILITARY STUDIED
  ได้รับการยกเว้น เพราะ/EXEMPTED,INDICATE REASON
ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน/
IN CASE OF EMERGENCY,PERSON CAN BE CONTACTED
เบอร์โทร/PHONE :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน/
IN CASE OF EMERGENCY,CONTACT ADDRESS :
 
 
ประวัติการศึกษา / EDUCATIONAL DATA
โปรดระบุประวัติการศึกษาของท่านโดยเริ่มจากการศึกษาล่าสุด / (RESPECTIVELY FROM PRESENT TO PAST)
 
ชื่อและที่อยู่ของสถาบัน /
INSTITUTE NAME :
 
วุฒิการศึกษา /
EDUCATIONAL LEVEL :
 
วิชาเอก /
MAJOR SUBJECT :
 
วิชาโท /
MINOR SUBJECT:
 
เริ่ม - สำเร็จ /
START-LAST DATE:
  Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
เกรดเฉลี่ย / G.P.A.:  
   
ชื่อและที่อยู่ของสถาบัน /
INSTITUTE NAME :
 
วุฒิการศึกษา /
EDUCATIONAL LEVEL :
 
วิชาเอก /
MAJOR SUBJECT :
 
วิชาโท /
MINOR SUBJECT:
 
เริ่ม - สำเร็จ /
START-LAST DATE:
  Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
เกรดเฉลี่ย / G.P.A.:  
   
ชื่อและที่อยู่ของสถาบัน /
INSTITUTE NAME :
 
วุฒิการศึกษา /
EDUCATIONAL LEVEL :
 
วิชาเอก /
MAJOR SUBJECT :
 
วิชาโท /
MINOR SUBJECT:
 
เริ่ม - สำเร็จ / START-LAST DATE:   Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
เกรดเฉลี่ย / G.P.A.:  
 
 
ประวัติการทำงาน / WORKING EXPERIENCES
บริษัท /
EMPLOYER'S NAME :
 
เริ่มต้นงานเมื่อ /
START DATE :
Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
ที่อยู่ของบริษัท /
EMPLOYER'S ADDRESS :
หมายเลขโทรศัพท์ /
PHONE NUMBER :
ตำแหน่งงานเริ่มแรก /
START POSITION :
ตำแหน่งงานก่อนลาออก /
LAST POSITION :
เงินเดือนเริ่มต้น /
START SALARY :
เงินเดือนสุดท้าย/
LAST SALARY
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ /
BRIEF JOB DEscriptION:
สาเหตุที่ลาออก /
REASON OF LEAVE:
   
บริษัท /
EMPLOYER'S NAME :
 
เริ่มต้นงานเมื่อ /
START DATE :
Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
ที่อยู่ของบริษัท /
EMPLOYER'S ADDRESS :
หมายเลขโทรศัพท์ /
PHONE NUMBER :
ตำแหน่งงานเริ่มแรก /
START POSITION :
ตำแหน่งงานก่อนลาออก /
LAST POSITION :
เงินเดือนเริ่มต้น /
START SALARY :
เงินเดือนสุดท้าย/
LAST SALARY
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ /
BRIEF JOB DEscriptION:
สาเหตุที่ลาออก/REASON OF LEAVE:
   
บริษัท / EMPLOYER'S NAME :  
เริ่มต้นงานเมื่อ / START DATE : Click Here to Pick up the date ถึง/TO Click Here to Pick up the date
ที่อยู่ของบริษัท /
EMPLOYER'S ADDRESS :
หมายเลขโทรศัพท์ /
PHONE NUMBER :
ตำแหน่งงานเริ่มแรก /
START POSITION :
ตำแหน่งงานก่อนลาออก /
LAST POSITION :
เงินเดือนเริ่มต้น /
START SALARY :
เงินเดือนสุดท้าย/
LAST SALARY :
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ /
BRIEF JOB DEscriptION:
สาเหตุที่ลาออก/REASON OF LEAVE:
 
 
ประวัติการฝึกอบรม / TRAINING HISTORY
โปรดระบุรายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม และ/หรือการฝึกงานอื่นๆ ของท่าน
 
 
ความสามารถทางภาษา / PROFICIENCY IN LANGUAGES AND SPECIAL SKILL
ภาษา / LANGUAGES การพูด /
SPEAKING
การฟัง/ /
LISTENING
การอ่าน /
READING
การเขียน /
WRITING
อังกฤษ / ENGLISH
         
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ / COMPUTER ABILITY
โปรแกรม/PROGRAM ความสามารถ /
SKILL
โปรแกรม/PROGRAM ความสามารถ /
SKILL
 
MS word  
MS excel  
 
ทักษะการพิมพ์ดีด / TYPE SKILL
ภาษาที่พิมพ์ ความเร็ว
ภาษาไทย (Thai) คำ/นาที Word/ Minute
ภาษาอังกฤษ (Eng.) คำ/นาที Word/ Minute
 
ความสามารถอื่นๆ/
SPECIAL SKILL
 
การไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด/WILL YOU BE ABLE TO WORK IN OTHER PROVINCE
ประจำได้/Permanent ได้เป็นครั้งคราว/Temporary ไม่ได้ เพราะ/ Not indicate reason* กรุณากรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *
PLEASE FILL UP IN THE BLANK SPACE


 • web hosting What's wifi-6

  Wi-Fi 6 คืออะไร

  ในอดีตที่ผ่านมา Wi-Fi แต่ละ version จะใช้ชื่อเรียกเป็น 802.11n หรือ 802.11ac ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการสับสนต่อการใช้งาน ทางกลุ่มผู้ร่วมพัฒนามาตรฐาน Wi-Fi หรือ Wi-Fi Alliance (องค์กรกลางที่ออกการรับรองอุปกรณ์ Wi-Fi) จึงได้ประกาศใช้มาตรฐาน Wi-Fi ตัวใหม่อย่าง Wi-Fi 6 ตลอดจนการใช้ชื่อเรียกมาตรฐาน Wi-Fi ที่มีความเรียบง่ายมากขึ้น ดังนี้

  Wi-Fi 6 แทน 802.11ax ที่จะออกมาใช้ปี 2019
  Wi-Fi 5 แทน 802.11ac ที่ออกมาในปี 2014
  Wi-Fi 4 แทน 802.11n ที่ออกในปี 2009
  Wi-Fi 3 แทน 802.11g ที่ออกปี 2003
  Wi-Fi 2 แทน 802.11a ที่ออกปี 1999
  Wi-Fi 1 แทน 802.11b ที่ออกปี 1999

  สำหรับ Wi-Fi 6 จะเริ่มมีใช้งานอย่างเป็นทางการในปีหน้า มีชื่อเรียกตามรูปแบบเดิมว่า 802.11ax โดยข้างกล่องของอุปกรณ์จะมีคำว่า Wi-Fi 6 Certified ซึ่งการทำงานของ Wi-Fi 6 จะมีประสิทธิภาพดีกว่า Wi-Fi 5 ประมาณ 40% ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวเดียวกัน เนื่องจากประสิทธิภาพในการ Encoding ของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz ก็ตาม สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ภายในบ้านได้เป็นจำนวนมาก และยังยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยฟีเจอร์ Target Wake Time หรือ Sleep mode นั่นเอง อีกทั้งยังแก้ไขค่าเฉลี่ยของแต่ละอุปกรณ์ให้สูงขึ้นกว่าเดิมในการใช้งานที่มีคนเยอะๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา ศูนย์ประชุม สามารถใช้งานได้เร็วขึ้นด้วย
 • web hosting What is difference betweek dedicated server and VPS?
  Dedicated Server คือ การให้บริการเช่า Server ทั้งเครื่อง โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Server เอง VPS คือ การจำลอง แบ่งเครื่อง Server ประสิทธิภาพสูง ออกเป็น Server เสมือนจำนวนหนึ่ง ที่มีการใช้งานต่างๆ เหมือนกับการใช้งาน Dedicated Server ทุกอย่าง โดยจะมีการแบ่งทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น CPU, Ram, Harddisk และอื่นๆ ในการใช้งานของแต่ละ VPS


 • web hosting What is dedicated server?
  Dedicated Server คือ บริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้เราไม่ต้องลงทุนซื้อ Server เอง ทำให้สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก การใช้งาน ใช้งานเพียงผู้เดียว และเรายังสามารถบริหาร Dedicated Server ด้วยวิธี Remote Access (Telnet ,Terminal) หรือ Remote Desktop เปรียบเสมือนนั่งทำงานอยู่หน้าเครื่อง Dedicated Server เอง อีกทั้งเรายังสามารถแบ่งพื้นที่การใช้งานจัดสรรได้ตามต้องการ Dedicated Server เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้ทรัพยากรของเครื่องสูงมาก ๆ มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลเป็นความลับ เช่น Application Server , Web Server, Mail Server, Live Broadcast Server เป็นต้น


 • web hosting What is DNSSEC ?
  DNS Security Extensions (DNSSEC) are a set of Internet Engineering Task Force (IETF) standards created to address vulnerabilities in the Domain Name System (DNS) and protect it from online threats. The purpose of DNSSEC is to increase the security of the Internet as a whole by addressing DNS security weaknesses. Essentially, DNSSEC adds authentication to DNS to make the system more secure.

  The Domain Name System manages Internet navigation by locating domain names and mapping them to IP addresses. DNS, as originally designed, has no means of determining whether domain name data comes from the authorized domain owner or has been forged. This security weakness leaves the system vulnerable to a number of attacks, such as DNS cache poisoning, for example.


 • web hosting Hard Drive Comparison: SATA, SAS, and SSDs
  To help you determine which hard drive is best for your system, take a look at our guide to understand the differences between SATA, SAS, and SSD hard drives.


 • web hosting What is SSL ?
  SSL ย่อมาจาก Secure Sockets Layer เป็นการเข้ารหัสระหว่างต้นทาง(Server) กับ ปลายทาง(User) เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลจาก Hacker ซึ่ง Google มีนโบายให้ทุกเว็บไซต์ต้องติดตั้ง SSL เพื่อความปลอดภัย มิเช่นนั้นแล้ว Google จะขึ้นข้อความว่า เว็บไซต์ไม่ปลอดภัย หรือ Not Secure ซึ่งทำให้เว็บไซต์ขาดความน่าเชื่อถือ


 • web hosting How does SSL Work ?
  • เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่ได้รับการป้องกันด้วย SSL Certificate SSL Certificate นั้นจะสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย มีการเข้ารหัสด้วยเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติ
  • เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไอคอนรูปกุญแจและคำนำหน้า HTTPS จะปรากฏในแถบเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม เพื่อแสดงถึงการรักษาความปลอดภัย
  • ข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านเข้าและออกจากเว็บไซต์ของคุณจะถูกเข้ารหัส 2048 บิตที่แฮกเกอร์ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ • web hosting What is Cloud Hosting?
  การให้บริการด้วยเทคโนโลยีระบบ Cloud Computing ที่ดึงความสามารถของทรัพยากรจาก Server หลายๆ เครื่องมารวมเป็นระบบเดียว
  โดยจะมีการแบ่งการทำงานของ Server กับพื้นที่การเก็บข้อมูลออกจากกัน หากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานหรือการประมวลผลของ Server เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
  ระบบจะยังคงสามารถทำงานได้ต่อไปจาก Server เครื่องอื่นๆ แทน จึงทำให้การใช้งาน Cloud Hosting มีความน่าเชื่อถือสูง มีความปลอดภัยในการใช้งาน


 • web hosting What is Cloud Server ?
  Cloud Server เป็นการทำงานร่วมกันของ Server จำนวนมาก โดยแบ่งชั้นการประมวลผลออกจากชั้นเก็บข้อมูล ดังนั้น ด้วยระบบ Cloud Server ทำให้การทำงานของ Web หรือ Server เสมือนของผู้ใช้งานไม่ติดขัด แตกต่างจาก Web Hosting หรือ Server ธรรมดาทั่วไป ที่หากเกิดการติดขัดเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะทำให้การทำงานหยุดลงโดยไม่มีระบบทดแทน


 • web hosting What is different between Cloud Hosting and Web Hosting?
  ความแตกต่างระหว่าง Cloud Hosting กับ Web Hosting อยู่ตรงที่ Cloud Hosting มีอิสระในการปรับขีดความสามารถ สมรรถนะ และขนาดทรัพยากรได้ตามภาระงาน เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในการขยายทรัพยากรสำหรับผู้ให้บริการ


 • web hosting What is vps?
  บริการ VPS คืออะไร เว็บไซต์ไหนเหมาะกับ VPS หลายคนรู้จักบริการ Web Hosting ในรูปแบบของ Shared Hosting หรือ Dedicated server แต่คงมีหลายคนที่ยังไม่เคยรู้จักบริการ VPS หรือ Virtual Private Server ซึ่งเป็นบริการ Web Hosting อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน (เมื่อเทียบกับ Shared Hosting ทั่วๆ ไป) ทั้งยังมีราคาค่าบริการที่ไม่สูงเกินไปนักอีกด้วย


 • web hosting What is Domain Name?
  Domain Name คือ ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชื่อที่ใช้ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีใครในโลกใช้เพราะถ้ามีคนใช้ชื่อใดแล้วเราจะไปจดชื่อซ้ำไม่ได้ ชื่อ Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกันเพราะ ระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด เช่น IC-MyHost.com และ ic-myhost.com ถือว่าเป็นชื่อเดียวกัน ในปัจจุบันได้มีการจดชื่อโดเมนถึงกว่า 30 ล้านชื่อทั่วโลก และชื่อโดเมนก็มักจะถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าของ Website ต่างๆ ด้วย


 • web hosting Benefits of Web Hosting
  Web Hosting is a service for space renting or website depositary on web server which includes hardware, soft ware and popleware. It helps you and your clients cut down the great number of expenses. You just search for a reliable web hosting provider, amiable talk. In addition, rent/depositary fee is reasonable.


 • web hosting How to choose web hosting - which package is better way for you?
  The crux of the matter to choose a web hosting is 1) The firm that provides the service has to stabilize because the web hosting quarter, it is easy to be originated and easy to be died. Nowadays, several web hosting servicers have been originated and a number of clients have been being preys. It inflicts on the customers. At this stage, a number of web hosting servicers ...


 • web hosting What is web hosting?
  Web hosting is a format of the service that allows the users bring up the webpage for online on internet. HSP is another name of webhost shorted form Hosting Service Provider. It is a business that uses the necessary technology to build up a website for the service. The objective of HSP is that the website can be seen on internet.