เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ Domain name

     
       1. ทุกท่านที่ได้ลงทะเบียน เพื่อที่จะใช้บริการเช่าโดเมนของ IC-MyHost.com จะส่งผลทำให้ ต้องเข้าสู่เงื่อนไข และกฎระเบียบต่างๆ ที่ปรากฎใน "ข้อตกลงการใช้บริการ" นี้  
       2. ท่านสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ IC-MyHost เพื่อนำไปใช้งานได้ โดยผู้ถือครองโดเมนต้องเป็น "ตัวแทนขององค์กร " (Organizational contact) หรือ "ผู้ดูแลด้านการบริหาร" (Administrative contact)  
 

     3. ผู้ถือครองโดเมนเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อ โดเมนเนมที่ถือครอง เช่น การเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ การเปลี่ยนสถานที่ติตต่อ เป็นต้น

 
       4. การยกเลิกการลงทะเบียน : IC-MyHost สามารถจะลบโดเมนเนม ได้เมื่อ  
            4.1 เป็นคำร้องขอจากผู้ถือครองโดเมนเนม โดยผู้ถือครองโดเมนเนมที่ต้องการลบโดเมนเนม สามารถส่งคำร้องมาได้  
            4.2 ผู้ถือครองโดเมนเนม ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำหนดชำระ  
            4.3 การลงทะเบียนใด ๆ สามารถถูกเพิกถอนได้ ด้วยคำสั่งจากศาล  
       5. ความรับผิดชอบต่อโดเมน ผู้ที่ขอลงทะเบียนชื่อโดเมน จะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีในฐานะที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์ต่อชื่อนั้น การส่งคำขอลงทะเบียนชื่อโดเมนถือเป็นการรับรองต่อ IC-MyHost ว่าผู้ขอลงทะเบียนมีสิทธิทั้งมวลที่จะใช้ชื่อนั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้ขอจะต้องแน่ใจว่า เขา/เธอ ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในฟอร์มการสมัคร และจะถือสิทธิทั้งมวลที่จะใช้ชื่อนี้ดังที่แสดงไว้ในแบบฟอร์ม ผู้ทรงสิทธิจะกัน IC-MyHost ออกจากความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งเป็นผลจากการใช้โดเมนเนมของผู้ทรงสิทธิ ดังนั้นถือว่า IC-MyHost ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการพิสูจน์ และยืนยันการใช้สิทธิในชื่อโดเมน  
       6. โดเมนเนมควรจะถูกใช้โดยผู้ถือครอง หรือบุคคลใด ๆ ที่อ้างไว้ในใบสมัครเท่านั้น IC-MyHost จะไม่โอน หรือให้คำอนุญาตบุคคลใด ๆ เพื่อโอนโดเมนเนม และจะไม่รับผิดชอบต่อการโอนโดเมนเนมโดยสิ้นเชิง  
       7. IC-MyHost จะไม่เป็นตัวกลางในข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือครองโดเมนเนม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครขอลงทะเบียน โดเมนเนมแต่ละราย ในการสืบค้นในระบบลงทะเบียนของ IC-MyHost ก่อนที่จะเลือกโดเมนเนม และ IC-MyHost จะไม่รับผิดชอบในชื่อที่ถูกเลือกโดยผู้สมัครแต่ละราย หากมีการพบภายหลังว่า มีความไม่เหมาะสมจากบุคคลอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ระหว่างกระบวนการลงทะเบียน IC-MyHost จะหยุดกระบวนการไว้ก่อนจนกระทั่งข้อขัดแย้งนั้น ๆ สิ้นสุดลง โดยต้องมีการลงชื่อ ในข้อตกลงทางกฎหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมทั้งจากศาล และได้ส่งมาถึง IC-MyHost เรียบร้อย  
       8. IC-MyHost ไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และในการปฏิบัติงาน ต่อความเสียหายในการใช้งาน การขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ หรือการณ์ใด ๆ โดยทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลที่สืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรที่พึงได้) ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำในรูปแบบใดทั้งในการทำสัญญา การละเมิด ( รวมถึงการกระทำโดยประมาท) หรืออื่นใดก็ตาม แม้ว่า IC-MyHost จะได้รับคำแนะนำ ให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็ตาม  
       9. การแจ้งข้อมูลเท็จ IC-MyHost ถือเป็นความผิดในเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จในการขอลงทะเบียนโดเมนเนม และหาก IC-MyHost ทราบเรื่องดังกล่าว IC-MyHost สงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกโดเมนเนมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือครองโดเมนเนมทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ผู้ถือครองโดเมนเนมนั้น  
       10. IC-MyHost ถือสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล WHOIS แก่สาธารณชน ทั้งในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ จากการเรียกดูด้วยฟอร์มออนไลน์