เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า

 
 
       1. ทางเรายินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันเริ่มใช้งานของลูกค้า และไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทุกกรณี การคืนเงิน ทางเราจะทำการ หักค่าบริการจดโดเมน 400 บาท ทั้งนี้ลูกค้ายังคงได้สิทธิโดเมนอย่างสมบูรณ์  
       2. การขอคืนเงินหลังจาก 30 วันไปแล้ว สามารถทำได้ โดยทางเราจะเป็นผู้ตัดสินใจโดยพิจารณา จากความเป็นจริงของปัญหา ว่าเกิดขึ้นจากเรา หรือจากลูกค้า และจะคืนเงิน จะคิดจากราคาเต็มหักด้วยค่าโดเมน และหารด้วยจำนวนเดือนที่สั่งซื้อ โดยทางเราจะจ่ายเงินคืนตามจำนวนเดือนที่เหลือ  
       3. กรณีลูกค้าได้รับความเสียหาย เนื่องจากเว็บ Down และทำให้ ข้อมูลหรือ E-mail เสียหาย ทางเรายินดี เพิ่มระยะเวลาในการ ใช้งาน ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องพิจารณาจากความเป็นจริง  
       4. กรณีที่ข้อมูลลูกค้าได้รับความเสียหายหรือสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ ผู้ให้บริการ อาจจะมีการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ผู้ใช้บริการ เป็นรายๆ ไปแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ยอดเงินสูงสุดที่ชดเชยให้ ต้องไม่เกิน ค่าบริการรายปี ที่ผู้ใช้บริการชำระเข้ามา หักด้วย ค่าบริการเดือน ตามจำนวนเดือน ที่ผู้ใช้บริการ ได้ใช้บริการไปแล้ว  
       5. การคืนเงิน จะคืนให้ภายในรอบบัญชีถัดไปของเดือน หรือไม่เกิน 30 วัน หลังจากแจ้งขอยกเลิกบริการ  
       6. ทางเราขอสงวนสินธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไขการรับประกันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า