1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

R.B.S. (Thailand) Co., Ltd.

เนื่องด้วย บริษัท อาร์.บี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสาขาของ บริษัท อาร์.บี.เอส. จำกัด สาขาสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบกิจการทางด้านทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมากว่า 25 ปี ได้นำความสามารถและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Pressure Wash ด้วยระบบน้ำร้อน นำเข้ามาเพื่อเปิดสาขาในเมืองไทย ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Pressure Wash สามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ คราบฝังลึก และคราบน้ำมันต่างๆ ออกอย่างง่ายดาย และสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับอุตสาหกรรมหนักหลายๆ ด้าน เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง โรงซิเมนต์และงานคอนกรีตต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์ เหมืองถ่านหิน โรงงานน้ำตาล อุตสาหกรรมอาหาร หรือรวมทั้งภาควิชาการเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มสัตว์ และประยุกต์ใช้กับยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดวัชพืชต่างๆ ฯลฯ

Global Cosmed Co., Ltd.

Global Cosmed aspire to provide customers a one stop service, professional creativity, well monitoring and validating every step and process of manufacturing in order to delivery the deliver customers the best cosmetic products because it's our pleasure to see customer's satisfaction and always proud to be part of their success.

นนส.ทบ.รุ่น 1/25

เมื่อปี พ.ศ.2525 กองทัพบกกำหนดเปิดการศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบ 1 ปี (เฉพาะเหล่าทหารราบ) โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) จากพลเรือน และพลทหารกองประจำการ จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ.2525 ? 2528) รวมเหล่าทหารราบที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในครั้งนี้มีทั้งหมด 4 รุ่น คือ รุ่น 1/25, รุ่น 2/26, รุ่น 3/27 และ รุ่น 4/28 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เฉพาะในรุ่นที่ 1/25 มีจำนวนยอดทั้งสิ้น 2,145 คน เข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2525 ถึง 30 เม.ย. 2526 จบมาได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบเอก รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8 และตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมา เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องจะเป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการฝึกศึกษานักเรียนนายสิบของแต่ละเหล่าขึ้นมาเอง..จวบจนถึงปัจจุบันนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด องค์กรประชาชนที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อค้าประชาชน นักธุรกิจ ในอำเภอหาดใหญ่ เพื่อสนองความต้องการ และจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีอุดมการณ์สหกรณ์ร่วมกัน ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2542 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.001542 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีสมาชิกหลากหลายอาชีพ แห่งแรกของจังหวัดสงขลา

Mandarin Betong Co., Ltd.

Betong is a lovely town located at the southern of Thailand and near the northern of Malaysia ( very close to Penang and Grik ) which you can enjoy uninterrupted panoramic views and surrounded by numerous mountains. With our Grand Mandarin Hotel group is located at centre of the town. We are all waiting to serve you warm hospitality friendship. All of 3 hotels composed of 1. Grand Mandarin Hotel 2. Betong Merlin Hotel 3. Cathay Betong Hotel